» Neurologija I Neurohirurgija
Neurologija I Neurohirurgija

Neurologija I Neurohirurgija

Odjeljenja neurologije i neurohirurgije u Acibadem Healthcare Group u rješavanju najkomplikovanijih bolesti koriste multidisciplinarni pristup. Programi neurologije i neurohirurgije za djecu i odrasle veoma blisko sarađuju sa ostalim pedijatrijskim, radiološkim i onkološkim disciplinama i obezbjeđuju sveobuhvatnu njegu našim pacijentima.

Neurohirurzi i neurolozi iz Acıbadem-a posjeduju veliko iskustvo u procjeni najkomplikovanijih neuroloških poremećaja i liječenju najmodernijim terapijama današnjice. Neurohirurzi bolnice Acıbadem koriste najnovije i najmodernije tehnologije dostupne u oblasti neurohirurgije.

Bolesti i stanja

U Acibadem bolnicama izvode se sve vrste neurohirurških operacija.

Odrasli

 • Bolesti mozga
  • Tumori mozga (benigni i maligni)
  • Tumori baze lobanje
  • Vaskularne bolesti (krvarenja u mozgu, cerebralne aneurizme, arteriovenske malformacije, kavernozne malformacije, moždani udari)
  • Hidrocefalus (prekomjerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Traume
  • Kongenitalne malformacije
  • Infekcije
  • Funkcionalna neurohirurgija (hirurgija bola i poremećaja pokreta)
  • Radiohirurgija i Gamma Knife
 • Bolesti kičme
  • Operacije diskus hernije
   • Cervikalne
   • Torakalne
   • Lumbalne
  • Degenerativne bolesti kičme
  • Složene operacije kičme, sa instrumentacijom
  • Tumori kičmene moždine i kosti
  • Vaskularne malformacije (arteriovenske malformacije u kičmi)
  • Traume
  • Infekcije
 • Periferni nervni sistem
  • Sindromi uklještenog nerva
  • Povrede nerva
 • Pedijatrijski
  • Kongenitalne cerebralne anomalije
  • Hidrocefalus (prekomjerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Kraniosinostoze (prevremeno zatvaranje kostiju lobanje)
  • Arahnoidalne ciste (ciste mozga)
  • Anomalije kraniovertebralnog prelaza
  • Spinalni disrafizam  (sindrom priklještene moždine, anomalije razdvojene moždine)

Hirurgija tumora baze lobanje

Lezije baze lobanje čine grupu tumorskih i vaskularnih lezija u vrlo zamršenoj i osjetljivoj anatomskoj regiji u dnu mozga. Ljekari obično imaju velike probleme u liječenju ovih lezija jer ne samo da je potrebno riješiti probleme vezane za tumor već i zaštititi i očuvati normalnu anatomiju i funkcije. Zato je za izvođenje operacije potrebno posjedovati stručnost, napredne hirurške vještine i vrhunsku tehnologiju. U svim bolnicama koje su dio Acibadem Healthcare Group, redovno se izvode operacije za sve vrste patologija baze lobanje, uključujući tumore poput meningioma, kordoma, švanoma i vaskularnih anomalija baze lobanje. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama dostupnim u bolnicama Acibadem Group poput 3T intraoperativne MR i Gamma Knife radiohirurgije, svi navedeni tretmani su bezbjedniji nego ikad prije. Naše odjeljenje neurohirurgije jedno je od vodećih centara na svijetu, ima svoje članove u međunarodnim organizacijama i učestvuje u organizaciji međunarodnih skupova.

Odjeljenje neurohirurgije za odrasle i djecu u Acibadem Healthcare Group, izvodi sve vrste operacija epilepsije. Iako je primaran način liječenja medicinski, pacijenti u nekih 20-30% slučajeva ne reaguju na takvu vrstu liječenja. Jedina alternativa kod takvih pacijenata je operacija. Sve tri metode operacije epilepsije (resektivna i diskonektivna hirurgija, stimulacija vagusnog živca) uspješno se izvode u bolnicama Acibadem Healthcare Group.

Kako se epilepsija dijagnostikuje?

1) Epilepsija je u potpunosti klinička dijagnoza. Tačna dijagnoza može se dobiti nakon uvida u medicinsku historiju pacijenta ili postupkom opservacije.

2) EEG (elektroencefalografija), magnetna rezonanca mozga, PET skener, SPECT i neuropsihološka evaluacija su metode koje mogu pomoći u dijagnosticiranju epilepsije.

Kako se epilepsija liječi?

1) Liječenje lijekovima

Odmah nakon postavljene dijagnoze epilepsije, pacijent započinje terapiju lijekovima. Odluka o vrsti lijeka koji će se koristiti zavisi od vrste napada, kategorije epilepsije, EEG i MR nalaza. Najčešća neželjena dejstva koja su opažena odnose se na ljuštenje kože, uvećane funkcije jetre i pritiska na kičmenu moždinu. Porodica pacijenta dobija potrebne informacije i upozorenja na sva neželjena dejstva. Određeni lijekovi zahtjevaju povremenu provjeru funkcija jetre i krvne slike. Pacijenti dobijaju različite lijekove a lijekovi se uzimaju najmanje dvije godine. Na kraju tog perioda, prestaje se s uzimanjem lijeka i to pod kontrolom ljekara.

2) Hirurško liječenje

Hirurško liječenje može biti pogodno za pacijente koji ne reaguju na terapije lijekovima (perzistentna epilepsija). U većini slučajeva kod ovakvih pacijenata MR je abnormalan. Metode koje se koriste kod ovakvih pacijenata uključuju resekciju žarišta (ekscizija žarišne zone), korpus kalosum (razdvajanje cerebralnih hemisfera), hemisferektomija (razdvajanje jedne hemisfere mozga od druge, kada je samo jedna strana mozga oštećena) i stimulaciju vagusnog živca.

U bolnicama Acibadem izvode se sve vrste neurohirurških operacija.

Centar za dječju epilepsiju

U ovom centru, pacijenti se podvrgavaju medicinskim i hirurškim terapijama epilepsije. U okviru centra, sva pedijatrijska odjeljenja za epileptologiju, neurologiju, hirurgiju mozga, pedagogiju, neuroradiologiju, govornu terapiju i fizioterapiju veoma blisko sarađuju.

Sveobuhvatna terapija spastičnosti

Svakog mjeseca održavaju se savjetovanja o spastičnosti tokom kojih multidisciplinarni timovi pedijatrijskih i funkcionalnih neurohirurga, pedijatrijskih neurologa, ortopeda, logopeda i specijalista za rehabilitaciju vrše procjenu i određuju planove terapija za spastičnu djecu iz cijele zemlje. Postupci poput ugradnje pumpice za doziranje baklofena, palidotomije, talamotomije, implantata za duboku moždanu stimulaciju i selektivna dorzalna rizotomija, izvode se uz rezultate koji mnogo obećavaju.

Rezultat svakog savjetovanja ogleda se u visokoj stopi uspješnosti terapija za koje su zaslužni veoma iskusni ljekari i izuzetna medicinska infrastruktura. Procentualno, stopa uspješnosti liječenja je iznad međunarodnog medicinskog prosjeka.

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je poremećaj sposobnosti kretanja i držanja tijela nastao usljed povreda mozga nastalih prije, tokom ili nakon porođaja.

Tipovi cerebralne paralize

Cerebralna paraliza se klasifikuje i dijeli na kategorije prema poziciji oštećenja mozga.

1- Spastična

Spasticitet je uvećanje tonusa mišića na rukama i nogama. Pokretljivost je ograničena. Podjela na vrste dijeli se prema poziciji spastičnosti u tijelu.

 • Dipareza: Spastičnost prisutna samo u nogama.
 • Hemipareza: Spastičnost prisutna samo na jednoj strani tijela.
 • Tetrapareza: Spastičnost prisutna u rukama i nogama.

2 – Diskinetična

 • Atetoidna: Nekontrolisani i spori pokreti u gornjem segmentu ruku i nogu kod djece
 • Distonična: Djeca sa spazmima koji su slični uvijanju ili uvrtanju. Spazmi se povećavaju pri voljnim pokretima. Primjetnija je u gornjim dijelovima ruku i nogu.
 • Ataksija: Nedostatak koordinacije pokreta. Dijete ima poteškoće u održavanju ravnoteže dok hoda.
 • Hipotonija: U tijelu nema spazama. Prisutan je potpuno slab tonus mišića.

Alternativna liječenja cerebralne paralize

Fizioterapija

 • Treba da omogući prevenciju strukturalnih poremećaja koji mogu nastati usljed grčeva
 • Treba da smanji grčeve upotrebom različitih tehnika
 • Treba da poveća funkcionalni kapacitet djeteta i omogući nezavisniji svakodnevni život djeteta
 • Treba da posluži u odabiru potrebne opreme i obuči dijete da je pravilno koristi

Medicinske terapije

 • Za regulisanje ishrane
 • Za sprječavanje grčeva
 • Za preduzimanje opštih mjera zdravstvene zaštite
 • Za smanjenje spasticiteta
 • Neurohirurške intervencije

Hirurška intervencija za smanjenje spasticiteta izvodi se ukoliko rehabilitacija ne donese rezultate, spazmi otežavaju svakodnevnu njegu djeteta i dijete trpi bolove.

Alternative:

 • Selektivna dorzalna rizotomija
 • Neurotomija
 • Duboka moždana stimulacija
 • Ugradnja pumpice za doziranje baklofena
 • Palidotomija

Ortopedske intervencije

Skraćivanje mišića koji sprječavaju rast djeteta ili neke druge strukturne nepravilnosti u zglobovima zahtijevaju ortopedsku intervenciju.

Specijalno obrazovanje

Specijalno obrazovanje o cerebralnoj paralizi započinje intervencijama na djetetu srazmjerno fizičkoj insuficijenciji i, ukoliko je potrebno, obukom djeteta o načinu korištenja neophodne pomoćne opreme. Čim dijete počne samostalnije da koristi neophodnu opremu, dalja obuka planira se u skladu s individualnim intelektualnim sposobnostima.

Govorna terapija

Procjena pacijenta vrši se na osnovu stepena razvijenosti govornih sposobnosti, utvrđivanjem nivoa i načina uspostavljene komunikacije. Identifikovani su ciljevi potrebni za komunikaciju u svakodnevnom životu a terapija je obezbijeđena. Obuka o ishrani, podrška i edukacija porodice također su obezbijeđeni, a zasnovani su na procjeni sposobnosti djeteta da žvače i guta hranu. Odabir i upotreba alternativnih sistema komunikacije i ostali terapijski alati za omogućavanje ili unaprjeđivanje komunikacije, porodici služe kao vrsta vodiča.

Ostali problemi primijećeni kod djece sa cerebralnom paralizom

 • Smanjen intelekt
 • Napadi
 • Problemi u ishrani (slabija sposobnost žvakanja i gutanja)
 • Problemi u govoru
 • Problemi sa zubima
 • Poremećaji vida
 • Poremećaji sluha
 • Problemi s disanjem
 • Urinarni problemi (kontrola nužde)

Terapiju sprovodi multidisciplinarni tim. Svi članovi tima prisutni su u centru tokom terapije kojoj je dijete s cerebralnom paralizom podvrgnuto. Periodična savjetovanja su obavezna i svi članovi tima prisustvuju zajedničkoj evaluaciji pacijenta. Cilj ovakvih savjetovanja je istovremena evaluacija u kojoj učestvuju svi članovi tima i kreiranje plana terapije.

Članovi savjeta

Terapiju za cerebralnu paralizu u bolnicama Acibadem sprovode multidisciplinarni savjeti. Savjete čine specijalisti dječje hirurgije i neurohirugije, ortopedi, specijalisti dječje neurologije, radiolozi, logopedi, laboranti zaduženi za analizu pokreta i hodanja. Savjetovanje je besplatno. Pacijenti se obavezno pregledaju prije savjetovanja.

Analiza hoda

Analiza hoda je numeričko mjerenje, identifikacija i evaluacija pokreta. Fizički pregled često nije dovoljan da se precizno utvrdi koji zglob ili mišić izaziva probleme pri hodanju. U pokušaju da otkloni problem tokom hoda, mozak koristi mehanizme kompenzacije i na taj način otežava utvrđivanje glavne zone ili mišića koji utiču na poremećaj. Zbog svega navedenog, neophodna je tehnologija za analizu numeričke interpretacije, snimanje, ponovnu evaluaciju problema i objektivnog mjerenja efikasnosti terapije. Analiza hoda sa velikim stepenom tačnosti jasno definiše poremećaje u kretanju.

Analiza nije bolna i zamorna te je pacijenti lako prihvataju.

Analiza hoda sastoji se od tri različita tipa analiza:

 • Analiza donjeg dijela tijela (samo za karlicu i noge)
 • Analiza gornjeg dijela tijela (samo za ramena i ruke)
 • Analiza cijelog tijela (za glavu, trup, noge i ruke)

Koje su prednosti analize hoda?

 • Jasna identifikacija bolesti
 • Određivanje mehanizama kompenzacije (podrške)
 • Pomoć u rehabilitaciji
 • Određivanje hirurške intervencije
 • Praćenje stepena efikasnosti liječenja

U kojim oblastima se može primijeniti analiza hoda?

 • Cerebralna paraliza (kongenitalni spazmi mišića)
 • Spina bifida (kongenitalni poremećaji kičme i kičmene moždine)
 • Povrede kičmene moždine
 • Hemiplegija (djelimična paraliza)
 • Amputacija noge (amputacije ili nedostatak noge)
 • Mišićna distrofija (bolesti mišića)
 • Parkinsonizam
 • Upalne i/ili degenerativne bolesti zglobova
 • Posljedice trauma glave
 • Multipla skleroza (MS)
 • Artroplastika (proteze za zglobove)
 • Sportske povrede

Šta je potrebno uraditi za analizu hoda?

 • Posjete centru se zakazuju te je prije analize potrebno je izvršiti zakazivanje.
 • Informacije možete potražiti od bolničke službe za informacije ili pozivnog centra.
 • Radi komfornije evaluacije, ponesite helanke ili šorc sa sobom.
 • Analiza hoda obično traje nekih sat vremena dok se rezultati evaluacije se izdaju na CD-u.

Povezane vijesti i članci

Priča Dijane Pantić o njenom liječenju u bolnici Acibadem
Priča Dijane Pantić o njenom liječenju u bolnici Acibadem

Svake godine, mnogi pacijenti iz različitih krajeva svijeta putuju u Tursku na liječenje, i najviše biraju Acibadem zdravstvenu grupaciju koja pruža usluge koristeći najnapredniju tehnologiju u svijetu, uz stručne timove koji ispunjavaju međunarodne standarde kvaliteta. Jedna od pacijentica bolnice Acibadem bila je i Dijana Pantić. Njena priča je drugačija jer u Tursku nije došla radi […] Saznajte više
Najčešći uzrok kod novorođenčadi je manjak kisika u mozgu tokom rođenja
Najčešći uzrok kod novorođenčadi je manjak kisika u mozgu tokom rođenja

Trudnice jednako brinu o svojim bebama kao i majke koje su rodile. Međutim, pod određenim okolnostima se dese nepovratne posljedice koje su izvan njihove kontrole. Jedna od tih je cerebralna paraliza, poznatija i kao paraliza mozga. Infekcije u tkivu mozga bebe uzrokovane infekcijama koje nosi majka, kao i embolije i krvarenja koja nastanu dok se […] Saznajte više
Tri hirurške metode za osobe oboljele od epilepsije koje zaustavljaju napade
Tri hirurške metode za osobe oboljele od epilepsije koje zaustavljaju napade

Danas postoje tri metode operacije mozga zahvaljujući kojima se smanjuju ili potpuno eliminišu napadi kod pacijenata koji ne reaguju na lijekove. Primjenjuju se kod velikog broja osoba sa rezistentnim oblikom epilepsije – gotovo 25% – kaže prof. dr. Memet Ozek sa Odjela za pedijatrijsku neurohirurgiju na Medicinskom fakultetu univerziteta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar (Turska). Specijalista upozorava da je zaustavljanje […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search