Healthcare Support Services - Acıbadem Healthcare Services (BA)

Healthcare Support Services

LABCELL

Acibadem laboratorija za matične ćelije i banka krvi iz pupčanika

Acibadem laboratorija za matične ćelije i banka krvi iz pupčanika je laboratorija za čuvanje i proizvodnju u kojoj Acibadem Healthcare Group-a sprovodi istraživanja o mogućim terapijskim metodama, vodeći računa o nadogradnji svih postojećih načina primjene. Laboratorija posjeduje kompletnu infrastrukturu koja omogućava čuvanje svih tkiva za koja je, prema naučnim podacima, dokazano da se mogu koristiti u terapijskim ćelijskim procesima koji su u skladu sa GMP standardima (dobra proizvođačka praksa).

Banka matičnih ćelija i umbilikalne krvi (krvi iz pupčanika), Najcesci primjer je aplikacija za čuvanje čelija i tkiva pupčanika u banci matičnih celija i umbilikalne krvi. Krv iz pupčanika, kao jedan od najvrijednijih izvora matičnih ćelija, skladišti se i čuva na zahtjev porodice za neku buduću potrebu. Acibadem banka matičnih ćelija i umbilikalne krvi, posluje na osnovu odobrenja Ministarstva zdravlja i u skladu sa svim pravnim odredbama, a na čuvanje joj je povjereno više od 5000 uzoraka. Stoga, ova banka za čuvanje krvi iz pupčanika može se smatrati za prvu i najveću takve vrste u Turskoj. Pored umbilikalne krvi, uzorci perifernih matičnih ćelija i koštane srži pacijenata koji su na tretmanu u Acibadem Healthcare Group-i također se čuvaju u zaleđenom stanju sve do trenutka kada ih je potrebno upotrijebiti.

Labmed

Prva akreditovana klinička laboratorija u Turskoj

Acibadem Healthcare Group uspostavila je značajno partnerstvo u oblasti usluga referentnih laboratorija sa njemačkom Labmed grupom (Labmed Dortmund GmbH), aktivnom na njemačkom tlu već više od 30 godina. Rezultat ovog partnerstva je dostupnost akreditovanih laboratorijskih usluga, nekad dostupnih samo u inostranstvu, sada i u Turskoj, zahvaljujući Acibadem Labmed laboratorijama. Acibadem je svojim dokazanim kvalitetom usluga i internacionalnim certifikatima, certifikovao kvalitet svojih laboratorijskih usluga za Labmed kliničku laboratoriju. Naziv akreditacije kliničke laboratorije je “ISO 15189” koji izdaje “Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie Gmbh” (DACH), te tako postaje prva međunarodno priznata i akreditovana klinička laboratorija u Turskoj. Zahvaljujući svojim kapacitetima, Acibadem Labmed izrađuje sve vrste analiza na najvišem nivou kvaliteta i bezbjednosti.

Patologija

Telepatološki sistem omogućava svim specijalistima koji rade u svim Acibadem bolnicama istovremenu evaluaciju patoloških rezultata tokom audiovizuelnog procesa. Za samo tri godine od početka svog rada 2006. sve do 2009., Acibadem centralna patološka laboratorija analizirala je 77000 slučajeva i tako ostvarila najbolji rezultat i u javnom i u privatnom sektoru. Kako bi se izašlo u susret sve većem broju zahtjeva, 2009. je otvorena druga centralna laboratorija i to u bolnici Acibadem Maslak. Tokom 2013., broj ukupno analiziranih slučajeva premašio je brojku od 130000. Trenutno, pored dvije već pomenute laboratorije, u svim Acibadem bolnicama postoje odjeljenja koja obezbjeđuju intraoperativne patološke konsultacije (frozen section), makroskopska ispitivanja, analiza uzoraka na licu mjesta kao i prikupljanje uzoraka u bolnici i transport uzoraka.

TS EN ISO 15189:2014 Medicinske laboratorije – Akreditacija medicinskih laboratorija – Zahtjevi za kvalitet i kompetentnost

Centralizovane laboratorije i svi terminali povezani su telepatološkim sistemom. Time se u najvećoj mjeri omogućava direktna komunikacija između odjeljenja, ljekara direktno i ljekara i tehničara, i čitav sistem je operativan po istim standardima. “Telepatološki” sistem ovakvog kalibra se primjenjuje po prvi put i za sada je jedini takve vrste u Turskoj.

Patološka laboratorija sarađuje sa kliničkom laboratorijom Acibadem Labmed. Ova usluga posebno omogućava primjenu “individualno skrojenih” ili “targetiranih” tretmana kod onkoloških pacijenata na najpraktičniji mogući način. Ove ustanove su također od presudnog značaja u primjeni najpreciznijeg pristupa u slučajevima pacijenata iz inostranstva, teških za dijagnosticiranje i liječenje.

LABGEN

Centar, zahvaljujući sjajnoj opremljenosti, obezbjeđuje visok kvalitet usluga dijagnosticiranja i prevencije genetskih bolesti kod ljudi. Ove usluge obuhvataju konsultacije iz oblasti genetike za ljekare, konsultacije za pacijente, prenatalnu genetsku dijagnostiku, postnatalnu genetsku dijagnostiku, preimplantacionu genetsku dijagnostiku kao i genetsku selekciju embriona i citogenetske i molekularno-genetske dijagnostičke testove. Genetika obezbjeđuje dijagnostiku i usluge prenosne i zaštitne genetske dijagnostike za više od 200 poremećaja.

LABVITAL

Acibadem Healthcare Group je 2009. osnovao Acibadem Labvital laboratoriju za kontrolu hrane u cilju obezbjeđivanja kontrole hrane i usluga na nivou kvaliteta koji je svojstven Acibadem-u. Misija je obezbijediti preciznu i kvalitetnu uslugu, prednjačiti u primjeni novih analiza, ostati u toku sa naučnim razvojem i unaprjeđenjima te obezbijediti pouzdanost i uslugu za primjer svim lokalnim i inostranim organizacijama, uz kvalitet i integritet koji je potvrđen međunarodnim certifikatima.

Kako Labvital radi?

Sve već izvršene usluge kao i one koje će biti izvršene u budućnosti usmjerene su ka unaprjeđenju i razvoju proizvoda i usluga i konstantan nivo kvaliteta. Labvital radi sa obučenim i kvalifikovanim personalom u svim fazama izloženosti i kontaktu sa hranom. Pored obučenog i kvalifikovanog osoblja i vrhunske opreme u svojim fizičkim, hemijskim, mikrobiološkim i laboratorijama za aditive i reziduale, toksikološke i instrumentalne laboratorije, Labvital izvodi sve potrebne analize za sve vrste prehrambenih proizvoda, prema međunarodno priznatim metodama. U svim oblastima gdje se hrana proizvodi, prerađuje, razmjenjuje ili nudi na prodaju i konzumaciju, Labvital izvodi sve vrste higijenskih i sanitarnih provjera i kontrola specifično namijenjenih i usmjerenih za svaku od tih oblasti pojedinačno uz obezbjeđivanje obuka zaposlenih koji u takvim oblastima i rade. Obezbjeđujući sve navedene usluge, Labvital se vodi povjerljivošću koja garantuje očuvanje privatnosti svih pravnih i fizičkih lica kojima Labvital pruža uslugu u svojim laboratorijama i to u cilju očuvanja objektivnosti laboranata Labvitala, cilj je sačuvati povjerljivost svih informacija bez dijeljenja sa trećim licima.

Sve već izvršene usluge kao i one koje će biti izvršene u budućnosti usmjerene su ka unaprjeđenju i razvoju proizvoda i usluga i konstantan nivo kvaliteta. Labvital radi sa obučenim i kvalifikovanim personalom u svim fazama izloženosti i kontaktu sa hranom. Pored obučenog i kvalifikovanog osoblja i vrhunske opreme u svojim fizičkim, hemijskim, mikrobiološkim i laboratorijama za aditive i reziduale, toksikološke i instrumentalne laboratorije, Labvital izvodi sve potrebne analize za sve vrste prehrambenih proizvoda, prema međunarodno priznatim metodama. U svim oblastima gdje se hrana proizvodi, prerađuje, razmjenjuje ili nudi na prodaju i konzumaciju, Labvital izvodi sve vrste higijenskih i sanitarnih provjera i kontrola specifično namijenjenih i usmjerenih za svaku od tih oblasti pojedinačno uz obezbjeđivanje obuka zaposlenih koji u takvim oblastima i rade. Obezbjeđujući sve navedene usluge, Labvital se vodi povjerljivošću koja garantuje očuvanje privatnosti svih pravnih i fizičkih lica kojima Labvital pruža uslugu u svojim laboratorijama i to u cilju očuvanja objektivnosti laboranata Labvitala, cilj je sačuvati povjerljivost svih informacija bez dijeljenja sa trećim licima.

ACIBADEM MOBILE

Program mobilnih zdravstvenih usluga je osnovan 2008. pod nazivom Acibadem Mobile Healthcare kako bi se obezbijedile zdravstvene usluge najvišeg nivoa u hitnim i drugim situacijama u periodu prije i nakon hospitalizacije. Od 2010., Acibadem Mobile Healthcare Services izlazi u susret pojedincima i organizacijama sa više od 500 zaposlenih, od kojih je više od 100 ljekara, koji koriste najnapredniju opremu i tehnologije mobilne medicine.

Acıbadem Mobile Healthcare Services inc. od 6. marta 2018. posjeduje i ISO 9001:2015 certifikat koji definiše uslove u sistemu upravljanja kvalitetom. Acıbadem Mobile Healthcare Services inc. od 7. marta 2018. posjeduje i certifikat OHSAS 18001:2014 za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

Sve objedinjene ili pojedinačne usluge koje ljekari obezbijede, uključujući zdravstveno savjetovanje, kućne pozive ljekara/fizioterapeuta, davanje injekcija kod kuće, dežurnu apoteku i nabavku lijekova, praćenje bolesti od kuće, praćenje težine i nalaza krvi od kuće, obezbjeđuju ljekari specijalisti u relevantnim oblastima, usluge kontrolnih pregleda kod kuće ili na poslu.

Svim uslugama koje Acibadem Mobile pruža možete pristupiti lako i kvalitetno.

Medicinsko savjetovanje

Hitne medicinske usluge

Ambulantna vozila i avio ambulantna jedinica  sa opremom za intenzivnu njegu

Usluge kućne njege

Dugotrajna profesionalna njega i intervencije ljekara uz kontrole kod kuće / na radnom mjestu

Postavka stalne ambulante

Jedinice zdravstvene zaštite na radnom mjestu i zaštita zdravlja radnika

Mobilni medicinski skrining

Obavezni medicinski skrining CRM / Zdravstvena zaštita na točkovima (kamion i autobus)

Organizacije zdravstvene zaštite

Obezbjeđivanje terenskog medicinskog tima / Prevoz privatnim vozilom između bolnica / Multidisciplinarni zdravstveni menadžment

Telemedicina

Kontrolni pregledi na daljinu / Upravljanje velnes programima za hronične bolesti

Programi – Affinity (Group)

APLUS

APlus je zasnovan na principu “Bolnica je u suštini hotel u kojem se pružaju zdravstvene usluge”. Pod jednim krovom okuplja ketering, higijenu, isporuke i slične potrebe zdravstvenih organizacija.

Usluga koja pravi kvalitativnu razliku u keteringu

APlus su poznati kao pioniri praktične primjene principa “skuhaj i ohladi” u industriji masovne proizvodnje obroka. Kulinarska metoda “skuhaj i ohladi” obezbjeđuje sigurnost koja je na daleko višem nivou od današnjih konvencija koje važe za masovnu proizvodnju obroka a koja se zasniva na ekstremno brzom hlađenju proizvoda (za 90-120 minuta) do temperature od 0-4°C i skladištenja na ovim temperaturama evropskom gastronomskom tehnikom, nakon čega se jelo samo jednom zagrijava i poslužuje konzumentu.

U poređenju sa konvencionalnom proizvodnom praksom, metoda “skuhaj i ohladi” donosi prednosti u smislu smanjenja troškova potrošnje energije i opreme, ekonomičnost u primjeni, olakšanu kontrolu kvaliteta i visok stepen bezbjednosti proizvoda.

Održavanje i higijena

APlus posjeduje jednu od najvećih perionica u Turskoj i obezbjeđuje higijensko pranje, standardno pranje i usluge hemijskog čišćenja dnevnog kapaciteta od 15000 kg veša. U samom postrojenju, jedinom postrojenju za higijensko pranje veša u Turskoj, za samo sat vremena ispegla se do 600 kg veša koji se zatim složi i spakuje, zahvaljujući specijalnoj pegli “Flatwork” koja pegla i slaže veš.

APlus usluge održavanja primjenjuje programe higijenskog čišćenja po najvišim svjetskim standardima i okvirima međunarodnih certifikacionih institucija za očuvanje fizičkog apekta zgrada koje održavaju, kao i stvaranja higijenski čiste sredine unutar zgrade.

Pored toga što u svom radu koristi sistem “Healthguard” koji se primjenjuje u zdravstvenim sistemima zemalja EU, APlus obezbjeđuje sveobuhvatno održavanje i dezinfekciju. Sistem je razvijen za bolnice i zdravstvene organizacije i minimizira rizike unakrsne kontaminacije.

APlus standardi

ISO 9001 (Sistemi upravljanja kvalitetom) za standardizaciju i održavanje proizvoda i radnih procesa
ISO 22000 (Sistemi upravljanja kvalitetom zdravstvene bezbjednosti hrane) za obezbjeđivanje bezbjednosti hrane u svim procesima počev od proizvodnje do krajnjeg konzumenta hrane i pića
OHSAS 18001 (Bezbjednost i zdravlje na radu) za obezbjeđivanje bezbjednosti u radnom okruženju i maksimalnom smanjivanju otežavajućih okolnosti za radnika usljed prirode posla
RAL – GZ 992 (Održavanje kvaliteta profesionalnih tkanina i specifikacije testiranja) za kontrolu neophodnih koraka u obezbjeđivanju higijene tekstila i mogućih srodnih rizika

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search